Partnerzy

SoleyFirma  SOLEY Sp z.o.o.  zajmuje się specjalistycznymi robotami budowlanymi od prac podwodnych, iniekcyjnych prac uszczelniających, pełnego zakresu prac geotechnicznych– mikropale, kotwy i gwoździe gruntowe,  pale jet-grouting, pale przemieszczeniowe FDP/CMC, kolumny DSM, pale CFA. Działając na terenie południowej Polski, która zdominowana jest przez obszary fliszu karpackiego, firma SOLEY Sp z.o.o opracowała, opatentowała i wdrożyła technologię pali DFF.

Firma SOLEY Sp z.o.o  stosuje kombinacje prac podwodnych, hydrotechnicznych i geotechnicznych.  Jedną w ważniejszych realizacji firmy była budowa ujęcia wieżowego na zbiorniku wodnym w Tresnej, która zdobyła II miejsce w konkursie „Budowa Roku 2010”.

Na początku roku 2013, firma Soley Sp.z o.o. wdrożyła technologię wykonywania pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych, metodą wgłębnego mieszania gruntu. Przesłony wykonywane są  trencherem na głębokość do 13 metrów.

Firma z dużym doświadczeniem w zakresie prac B+R realizująca projekty ramach POIR 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw",  Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa": Innowacyjna technologia THBK wykonywania proekologicznych poziomych barier izolacyjnych w warstwach wodonośnych.

Projekt w ramach POIR 2014-2020 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne": Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów.

Firma posiada wdrożony w 2005 roku Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP zgodnie z normami ISO 9001:2000 (obecnie ISO 9001:2008) i PN-N-18001:2004 (obecnie OHSAS 18001:2007).
(opracowano na podstawie: http://www.soley.com.pl)Politechnika KrakowskaPolitechnika Krakowska jest akademicką uczelnią publiczną, funkcjonującą w oparciu o zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Politechniki Krakowskiej. W strukturze PK funkcjonuje 7 wydziałów (Wydział Architektury; Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki; Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej; Wydział Inżynierii Lądowej; Wydział Inżynierii Środowiska; Wydział Mechaniczny), na których prowadzonych jest 25 kierunków studiów. Obecnie w Politechnice Krakowskiej zatrudnionych jest 1226 nauczycieli akademickich. W Uczelni kształci się około 18000 studentów i 282 doktorantów.
Wydział Inżynierii Lądowej powstał w roku 1945 jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Politechniki Krakowskiej. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 3 dyscyplinach: budownictwo, transport i mechanika oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 2 dyscyplinach: budownictwo i mechanika. Wydział ma także uprawnienia do występowania o tytuł profesora nauk technicznych w dyscyplinach budownictwo i mechanika.
Prowadzenie wysokiej jakości kształcenia zapewnia liczna wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych zaopatrzonych w multimedialne pomoce dydaktyczne, w pracowniach komputerowych dysponujących profesjonalnymi programami do obliczeń inżynierskich oraz w nowoczesnych laboratoriach dydaktycznych umożliwiających poszerzenie wiedzy teoretycznej o praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich.
Rozwinięte zaplecze naukowe i prowadzone z jego wykorzystaniem prace badawcze sprawiają, że Wydział jest cenionym partnerem we współpracy z przedsiębiorstwami. Oferta Wydziału obejmuje usługi eksperckie z zakresu budownictwa i transportu, prowadzenie badań w akredytowanych laboratoriach, wdrażanie nowoczesnych technologii. Współpraca naukowo-badawcza z otoczeniem gospodarczym ma priorytetowe znaczenie w pozyskiwaniu informacji na temat problemów praktycznych pojawiających się w nowoczesnym budownictwie, transporcie i gospodarce przestrzennej. Dzięki tej współpracy interesariusze zewnętrzni, skupieni m.in. w Radzie Przedsiębiorców mają istotny wpływ na koncepcję kształcenia.
(opracowano na podstawie: www.pk.edu.pl)


IBDM logoInstytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, pomagając wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową. IBDiM tworzy i wdraża nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym. Dysponując akredytowanymi laboratoriami badawczymi i zajmuje się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.
IBDiM prowadzi bardzo aktywną współpracę z ośrodkami  krajowymi i zagranicznymi oraz działa w wielu organizacjach międzynarodowych. Uczestniczymy w  międzynarodowych projektach badawczych V, VI i VII Programu Ramowego, projektach własnych FEHRL, programach  EUREKA i COST. W ramach programu Horyzont 2020  Instytut jest zaangażowany w następujące projekty: Senskin, Benefit, FOX, USE-IT. IBDiM uczestniczy także w projekcie DeTECToR, finansowanym w ramach programu badawczego CEDR (Europejskiej Konferencji Dyrektorów ds. Dróg).
Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest stowarzyszony w Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa FEHRL, zrzeszającym czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów oraz FERSI – Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
(opracowano na podstawie https://www.ibdim.edu.pl)

metalkos logo
Firma Mirosław Kos "Ślusarstwo" powstała w 1990 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w modernizacji, regeneracji i budowie od podstaw narzędzi wiertniczych i jednostkowych specjalistycznych urządzeń prototypowych. (http://www.metalkos.pl)

soley logo

Politechnika Krakowska

IBDM logo

 


Metalkos - logo

© 2017 Fibrogruntobeton